Om oss

Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad er en ideell og uavhengig stiftelse som eier rundt 33% av egenkapitalbevisene i Sparebank 68° Nord. Utbytte fra eierskapet deles ut til allmennyttige formål i Harstad-regionen og Vesterålen.

Vi ønsker å bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet og støtter særlig prosjekter som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Vi driver med gaveutdeling - ikke sponsing.

Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad ble etablert 3. desember 2013. Opprettelsen av sparebankstiftelsen sikrer at den kapital som er opparbeidet i Harstad Sparebank, nå Sparebank 68° Nord, gjennom mer enn 88 år, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen.

Formål, visjon og verdier

FORMÅL
Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank 68° Nord. Stiftelsen skal for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål, herunder til kultur, idrett og andre samfunnsnyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i gamle Harstad Sparebank.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Sparebank 68° Nord og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt lokalt forankret sparebanktilbud i Harstad-regionen og Vesterålen. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.


Vår visjon:
VI GIR MULIGHETER

Våre verdier:
MODIG - ENGASJERT - DYKTIG

Eierskap

Stiftelsen skal til enhver tid ha en eierandel som utgjør 25 % eller mer av bankens utstedte kapital. Stiftelsen ble opprettet med 1.500.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 i Harstad Sparebank og et kontantbeløp på kr. 4.000.000. Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 100.000.000 og annen egenkapital kr. 54.000.000. Stiftelsens totalkapital ved opprettelsen vil utgjøre NOK 154.000.000.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutningen om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

EIERSTRATEGI
Stiftelsen skal være en langsiktig og stabil eier i Sparebank 68° Nord.
Klare forventninger til økonomisk forsvarlig drift og utbytte.
Utvikle et godt operasjonelt samarbeid som kan bidra til verdiøkning hos begge parter.
Utøve styringsrett gjennom representasjon i styrende organer.
Ha en langsiktig eierandel på minimum 25 % i banken.

Virksomhetsstyring

Sparebankstiftelsens arbeid skal utøves slik at omverdenen til enhver tid har tillit. Søkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten må til enhver tid ha tillit til vår profesjonalitet og integritet. Derfor er det utarbeidet etiske regler som inneholder generelle prinsipper for aktsomhet, og gjelder for medlemmer av styrende organer og ansatte i Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad.

Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad er en uavhengig stiftelse med en langsiktig målsetting om å bidra til å gi vårt lokalsamfunn en positiv utvikling. Et slikt utgangspunkt tilsier at stiftelsen på sine ulike arbeidsområder ikke bare skal forholde seg til lover og regler, men i etiske sammenhenger også være med å utvikle best praksis.

De etiske regler gjelder for all virksomhet, også innenfor eierstrategi, forvaltnings-/investeringsstrategi og gavepolicy.

Styrende Organer

Administrasjon

Christine Bendiksen

Daglig Leder

tlf.: 48051061

e-post: christine@68nordstiftelsen.no

Styre

Generalforsamlingen velger stiftelsens styre som består av følgende fem medlemmer og to varamedlemmer:

Mona Kristine Rosvold

Styreleder

tlf.: 97050393

e-post: mona.kristine.rosvold@gmail.com

Elin Kristine Bøgseth Westvik

Styremedlem

e-post: Elin.Westvik@hlk.no

Jan Pippo Santocono

Styremedlem

e-post: jan@marios.no

Arne Bratsberg

Styremedlem

e-post: arne@sieiendom.no

Helle Næss

Styremedlem

e-post: hellenesset@gmail.com

May Grete Jørgensen Hass

Varamedlem

e-post: may.g.hass@uit.no

Kenneth Mågø

Varamedlem

e-post: kenneth.mago@live.com

Generalforsamling

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av følgende medlemmer:

Håvard Tømmerås

Leder

Siv Storli Olsen

Nestleder

Grethe Anthonsen Holm

Medlem og leder i valgkomiteen

Kato Lund

Medlem generalforsamling og valgkomitè

Nils Magne Larsen

generalforsamling og valgkomitè

Vidar Johansen

Medlem

Jørgen Lund

Medlem

Geir Samuelsen

Medlem

Tom Fossheim

Varamedlem

Torill Annie Olsen

Varamedlem

Pattasya Rodchuay

Varamedlem

ÅRSRAPPORTER

Her kan laste ned våre årsrapporter i PDF-format